ارتقای مرتبه علمی اقای دکتر محمد قمری  مدیر مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره حیات را از دانشیاری به استادی تبریک عرض می کنیم