ارتقای مرتبه ی اقای دکتر محمد قمری مدیر مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ی حیات از دانشیاری به استادی را تبریک عرض می کنیم