داریوش پور قاسم

داریوش پور قاسم

دارای پروانه از  سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران،

عضو هسته تخصصی مشاوره آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج،

۲۵ سال سابقه به عنوان مشاور تحصیلی در آموزش و پرورش