دکتر محمد قمری

دکتر محمد قمری

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: محمد قمری

آدرس ایمیل: ghamari_counselor@yahoo.com

تاریخ تولد:۱۳۵۷

وضیعت تاهل: متاهل محل سکونت: کرج

وضیعت استخدام: عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسالمی مرتبه علمی: دانشیار

سوابق شغلی:

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر، عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران ش۷۵۳۱ ،

دارای پروانه اشتغال مشاور خانواده از نظام روانشناسی و مشاوره

– مشاور مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی کرج در سال های ۱۱و۱۱مسول فنی و مشاور مرکز مشاوره مهر افزا در سال های ۱۵و ۱۸مدیر و مشاور مرکز مشاوره واحد ابهر از سال ۷۵۱۳ الی ۷۵۳۱مشاوره در معاونت اجتماعی نیروی انتطامی طی سال های ۱۷و۱۵

– دارای مطب خصوصی مشاوره در شهر کرج از سال ۷۵۱۳مشاور مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی شهر قدس در سال های ۱۱و۱۳مشاور مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی اسالمشهر در سال های ۱۵الی۱۸

– پژو هشگر نمونه دانشگاه آزاد اسالمی ابهر در سال۳۵پژو هشگر نمونه دانشگاه آزاد اسالمی ابهر در سال ۳۷تدریس در دوره تحصیالت تکمیلی از سال ۱۱مدیر و موسس مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره حیات

-مدیر گروه دوره دکتری رشته مشاوره دانشگاه ازاد اسلامی ابهر در سال ۳۸مدیر گروه کارشناسی ارشد رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی ابهر در سال ۳۷ و ۳۵

سوابق تحصیلی:

مقالا ت علمی-پژوهشی دارای مدرک دکترای تخصصی رشته مشاوره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران۷۵۱۸

دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران سال۷۵۱۵

دارای مدرک کارشناسی رشته مشاوره از دانشگاه اصفهان سال ۷۵۱۳۷-

مقایسه سخت رویی و رضایت شغلی و رابطه این متغیرها در میان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و دبیران آموزش و پرورش

ابهر فصلنامه تازه ها و پژوهشهای مشاوره بهار۷۵۱۸ شماره ۵۷

۵-اثربخشی آموزش تلقیح استرش )SIT)برکاهش اضطراب دانشجویان فصلنامه تازه ها و پژوهشهای مشاوره تابستان ۷۵۱۱

شماره ۵۸

۵ –رابطه هوش هیجانی وتعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاههای ازاد اسالمی منطقه دو فصلنامه رهبری و مدیریت

آموزشی شماره،سال سوم شماره اول بهار ۱

۸-بررسی اثربخشی مشاوره راه حل محور در کاهش ابعاد مختلف تعارض زناشویی زوجهای هر دو شاغل فصلنامه خانواده پژوهی

دوره ۳ پاییز ۱۱ شماره ۷۳

۳-خانواده تاثیر آن بر تحوالت دوران نوجوانی ،فصلنامه علوم رفتاری ابهر ۱۱،سال اول شماره ۵

۳-مقایسه شیوه های مقابله با استرس و بهداشت روان و رابطه این متغیرها در بین دانش آموزان طالق و غیر طالق،تابستان ۱۳

فصلنامه علوم رفتاری ابهر سال دوم شماره ۸

۸ -بررسی رابطه دین داری و میزان شادمانی در بین دانشجویان … فصلنامه علمی –پژوهشی روانشناسی و دین ، پاییز ۱۳،سال

سوم شماره ۵(پیاپی ۷۷)

۱ -رابطه دین داری و حمایت اجتماعی در بین دانشجویان … فصلنامه علمی –پژوهشی روانشناسی و دین ، بهار ۳۱،سال چهارم

شماره ۷(پیاپی ۷۵)

۱ -رابطه مولفه های انگیزش درونی با میزان شادمانی در دانش آموزاد مقطع متوسطه شهر کرج،تابستان ۳۱ ،فصلنامه علوم

رفتاری ابهر سال سوم شماره ۱

۳-رابطه حمایت اجتماعی و مولفه های آن با میزان شادمانی دانشجویان دانشگاه آزاد منطقه ۵ ،تازه ها و پژوهش های

مشاوره،بهار۳۱،ش۵۱

۷۱-مقایسه ابعاد عملکرد خانواده و کیفیت زندگی و رابطه این متغیرها در بین افراد معتاد و غیر معتاد، فصلنامه اعتیادپژوهی،

ص۳۳-۸۱ ،ش۷۱ ،سال۷۵۳۱ علمی-پژوهشی

۷۷-مقایسه رضایت شغلی و کیفیت زندگی و رابطه این متغیرها در بین اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه فصلنامه، مشاوره

شغلی و سازمانی، ص۳۱-۷۷۳،ش۸،سال۷۵۳۱،علمی-پژوهشی

۷۵-پیش بینی عملکرد خانواده دانشجویان از طریق شیوه های مقابله با استرس،علوم رفتاری، ص۸۱-۱۱ ، ش۱ ،

سال۷۵۳۱،علمی-پژوهشی همکار:امیرحسین خوشنام

۷۵-اثربخشی شناخت درمانی گروهی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان، فصلنامه علوم رفتاری ،ص۳۱-۸۱ ،ش۷۱ ،

سال۷۵۳۱ ،علمی-پژوهشی همکار: حسن الهی فر

۷۸-بررسی رابطه عملکرد خانواده اصلی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان، فصلنامه خانواده پژوهی، ص۵۸۵-۵۳۸،ش۵۱ ،

سال۷۵۳۱. ISc و علمی-پژوهشی همکار: امیر حسین خوشنام

۷۳-رابطه بین سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرج،فصلنامه، آموزش و

ارزشیابی، ص۸۳-۸۱،ش۵۵،سال۷۵۳۵ علمی-پژوهشی۷۸-پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان از طریق میزان بکارگیری انواع شیوه های مقابله با استرس، فصلنامه مطالعات

روانشناختی دانشگاه الزهرا، ص ۷۳۵-۷۱۵،ش۵،سال۷۵۳۵ .علمی-پژوهشی همکار: امیرحسین خوشنام

۷۱-اثربخشی مشاوره گروهی به روش عقالنی- عاطفی الیس بر کاهش اضطراب امتحان، فصلنامه علوم رفتاری ،ص۳-

۵۱،ش۳ ،سال۷۵۱۳. علمی-پژوهشی همکار:حسن الهی فر- دکترعبداهلل شفیع آبادی

۷۱-مقایسه رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، فصلنامه رهبری و

مدیریت آموزشی،ص۷۱۷-۷۷۳ ،،ش۵ ، سال۷۵۳۱ .علمی-پژوهشی

۷۳-ابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی کارکنان منطقه ۵ دانشگاه آزاد اسالمی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، ص

۷۵۳-۷۸۸ ،ش ۵ ،سال ۷۵۱۱ .علمی-پژوهشی

۵۱-بررسی اثربخشی مشاوره راه حل محور در کاهش ابعاد مختلف تعارض زناشویی زوج های هر دو شاغل، فصلنامه خانواده

پژوهی، ص ۵۸۱-۵۳۳ ،ش۷۳ ،سال ۷۵۱۱ ،ISC و علمی-پژوهشی

۵۷-مقایسه اثربخشی راهبردهای روانی –آموزشی و مشاوره گروهی به شیوه راه حل محوردر کاهش تعارضات زناشویی زوج های

هر دو شاغل، فصلنامهتازه ها و پژوهش های مشاوره، ص ۸۳-۸۵،ش ۵۷ ،سال ۷۵۱۱،علمی-پژوهشی همکار: دکتر سیمین

حسینیان، دکتر شکوه نوابی نژاد

۵۵-اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی در کاهش تعارض والد-همجنس دانش آموزان دختر، فصلنامه فرهنگی –

تربیتی زنان و خانواده، ص۵۱۱-۷۱۵،ش ۵۵ ،سال ۷۵۳۵ ،علمی-پژوهشی همکار: شهتاز محمدی- دکتر اصغر جعفری

۵۵-رابطه مولفه های سرمایه اجتماعی و تعارض والد- نوجوان در بین نوجوانان، فصلنامه پژوهش های روانشناسی

اجتماعی ،ص ۳۳-۱۱،ش۷۷،سال ۷۵۳۵ .علمی-پژوهشی

۵۸ -اثربخشی آموزش کنترل خود متمایز سازی در کنش عاطفی زنان متاهل، فصلنامه فرهنگی –تربیتی زنان و خانواده،ص۷۸۸-

۷۵۱،ش ۷۵۳۵،۵۵ ،علمی-پژوهشی همکار: الهام ایوبی-دکتراصغر جعفری

۵۳-اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه راه حل مدار)SFT )در افزایش صمیمیت زناشویی زنان، فصلنامه سالمت خانواده،ص۳۱-۳۵ ،

ش ۸ ،سال ۷۵۳۵ .علمی-پژوهشی همکار: طیبه حسینی-مجتبی امیری مجد

۵۸-رابطه سخت رویی روانشناختی و عملکرد خانواده به بهزیستی ذهنی پرستاران، فصلنامه مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و

مامایی، ص۳۵-۸۸، ۷۸ ،سال ۷۵۳۵ .علمی-پژوهشی همکار: چی من کهریزه-سعیده یزازیان

۵۱-اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری)CBT)در کاهش عالیم حساسیت اضطرابی زنان مطلقه، فصلنامه زن و

مطالعات خانواده، ص ۷۵۵-۷۷۳،ش۷۳ ،سال۷۵۳۵ .علمی-پژوهشی همکار:فرزانه سید غالمی-اصفر جعفری

۵۱-تأثیر آموزش گروهی برنامۀ والدگری مثبت در افزایش کیفیت زندگی کودکان پیشدبستانی، فصلنامه علوم روانشناختی،

ص۷۵۱-۷۵۵،ش ۸۳ ،سال ۷۵۳۵ .علمی-پژوهشی همکار: رویا خاوری-مجتبی امیری مجد

۵۳-The relationship of internal motivation components and academic achievement among high school

students, International journal of human resource studes,5177,N5

۵۱-Investigating the effect of communication skills training for married women on couples intimacy

and quality of life, Sage open,p 8-7, vol 71, 5178 Scopus مجد امیری مجتبی -فربد الناز:همکار۵۷-Compare identity styles, resilience and tolerance of ambiguity in adolescents with and with no

father, Journal of Social Issues & Humanities 737-783,vol 1, 5178, مجتبی:همکار–ارسالنعبدالهی

امیری مجد

۵۵-The effectiveness of cognitive behavioral group therapy on self-esteem and psychological well-being

of young people with…, Journal of Social Issues & Humanities783-733, vol 1, 5178

همکار: امید بهرامپور – دکترمجتبی امیری مجد

۵۵-Comparison of self-efficacy, Test Anxiety and competitiveness between students of top private

schools and public schools, Mediterranean journal of social sciences,p 5183-5138, p55, 5178

همکار: لیدا اسدی- دکترمجتبی امیری مجد Scopus

۵۸-Effectiveness of group counseling with logo therapy approach on college student quality of life,

Contemporary Educational researches journal77-8,vol 5, 5175

۵۳-The Effectiveness of Teaching Self-Talk Skills and Teaching Meta-Cognitive Skills on Learning

Motivation Strategies of Students in Tehran Shahid Beheshiti University, Journal of Applied Science and

Agriculture,p 7115-7113, vol3, 5178 جعفری دکتراصغر-حربی انسی: همکار

۵۸-Effectiveness of Narrative Therapy to Reduce Anxiety and Aggressiveness of 8-8 Years Old Children

in Miandoab, International Journal of Current Life Sciences,p71331-71335 ,vol77, 5178 IsI

۵۱-Effectiveness of time management strategies training in students anxiety and academic

performance, International journal of psychology and behavioral research735-781 ,vol51, 5175

Hamed Bermas-Mehrtaj Biglar

۵۱-Comparison between quality of life of wives of martyrs and normal wives, Technical journal of

Engineering and applied sciences758-757 , 5175 ,Fahimeh Hsseini-Jaffar Pouyamanesh

۵۳-The relationship of social capital and happiness among high school students of Karaj city,

International journal of academic research 535-585, 5175

۸۱-The survey of need to guidance in high school students of theoretical branches, International

journal of academic research 338-381,vol 1 ,5175 Arezou Ghamari

۸۷-Family function and depression, anxiety, and somatization among college students, International

journal of academic research,717-713,vol 3, 5175

۸۵-The effect of psycho-educational strategies on marital conflict among dual-career couples, Cypriot

journal of educational sciences ,738-5115,vol 8،۵۱۷۷

۸۵-The relationship of internal motivation components and academic achievement among high school

students, International journal of human resources study,p13-38 ,5،۵۱۷۷

همکار:فاطمه صغری یوسفی، قربان فتحی اقدم۸۸-Effectiveness of Life Skills Training on Reducing Behavioral Problems on Elementary School Students

with Learning Disabilities, Mitteilungen Saechsischer Entomologen (MSE)│۵۱۷۳│Vol.775│۷۱۵۱-۷۱۵۸

همکار: دکتر مجتبی امیری مجد-سهیال ملک محمدی

۸۳- Comparison of social adjustment and behavior problems in sexually abused adolescents with

normal adolescents(Case study: Karaj city), Journal of Applied Environmental and Biological Sciences,

همکار: دکتر مجتبی امیری مجد – امینه کاشانیان ۵۱۷۳, ۸۳۱-۸۸۸

۸۸-رابطه عملکرد خانواده و تعارض والد-نوجوان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی، نشریه علمی- پژوهشی

آموزش و ارزشیابی، ش ۵۱ ،۷۵۳۵ ،ص ۸۵-۳۷ همکار : دکتر مجتبی امیری مجد -امیر حسین خوشنام

۸۱-بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با حمایت اجتماعی ادراک شده و جهت گیری زندگی، فصلنامه مشاوره و رواندرمانی، ش۷۷ ،

۷۵۳۵ ص ۸۵-۸۳ همکار:سیمین دخت رضاخانی – منیژه ماللو

۸۱ -رابطه سبک های فرزندپروری و طرح واره های ناسازگار اولیه با خودهای ممکن در دانشجویان، .مجله تحقیقات علوم رفتاری

، ش ۷۵ ، ص ۸۳۵-۸۱۷ ،۷۵۳۸ همکار: دکتر اصغر جعفری – مهری برهون

۸۳-رابطه عمل به باورهای دینی و سرمایه اجتماعی با وضیعت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه ، فصلنامه روانشناسی و دین،

ش۵۱ ،۷۵۳۸ ،ص ۳۱-۷۱۱ همکار : ابراهیم اسماعیلی، دکتر محمود اعظمی

۳۱- married women in Tehran, Journal of management and social studies, 5178, اسحاقی هاجر: همکار

۳۷- Predicting the probability of divorce occurrence by the index of family function, journal of

همکار: نازنین مهدی نیا ۵۱۷۸, psychology Indian

۳۵- Evaluating the relationship between mindfulness and obsessive thoughts in psychology students

of Islamic Azad University of Karaj.,journale of Pharmacophore, 1(8S) 5171 نیا عارف راشین: همکار

کامران خشنودی

۳۵- A comparison of type ll diabetic patients with healthy people : coping strategies ,and occupational

همکار: دکتر اصغر جعفری، صفدر کریمی، مریم اسفندیاری و… ,۵۱۷۸,addict behave risk high j Int, quality life

۳۵ -اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی برذهن آگاهی براضطراب امتحان دانش آموزان دختر، فصلنامه علمی پژوهشی زن

وفرهنگ، بهار۳۸ همکار: گلفر حسینی

۳۵ -اثربخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید به زندگی زنان سالمند مقیم سرای سالمندان، فصلنامه روانشناسی پیری،

۷۵۳۸ همکار: اشرف السادات میر

۳۸ -اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر استحکام ایگو و الگوهای ارتباطی زنان متاهل مبتال به سرطان پستان، فصلنامه

روانشناسی سالمت ، ۷۵۳۱ همکاران : مهسا کبیری، سعیده بزازیان، مجتبی امیری مجد

۳۳ -اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تعارض کار-خانواده و بهزیستی روانشناختی زنان متاهل شاغل در اداره مخابرات،

فصلنامه سالمت اجتماعی، بهار ۳۱ همکاران: امنه حاجی کرم، مجتبی امیری مجد۳۸ -اثربخشی آموزش گروهی “درمان پذیرش و تعهد” بر صمیمیت زناشویی معلمان زن، فصلنامه مدیریت ارتقای سالمت،

بهار۳۱ ،همکاران حسن الهی فر، کیانوش زهراکار

۳۱ -مقایسه اموزش روانی بر اساس الگوی مک مستر و السون بر انسجام خانواده معلمان زن فصلنامه فرهنگ مشاوره و

رواندرمانی، بهار۳۱ ،همکاران امیر مستوفی، سیمین حسینیان

۳۱ -تدوین مدلی برای پیشبینی نشانگان ضربه عشقی در دانشجویان بر اساس ویژگیهای شخصیتی، طرحوارههای ناسازگار

اولیه و کیفیت روابط دلبستگی، فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، بهار۳۱ همکاران: الهام مصباحی، مجتبی امیری

مجد، سعیده بزازیان

۳۳- Evaluating the relationship between mindfulness and obsessive thoughts in psychology students of

islamic azad university of karaj, Pharmacphra journal, 5171 خشنودی کامران، نیا عارف راشین

۸۱-The Effectiveness of a ToM Training Program in Promoting Empathy Between Married Couples,

اسیه رمضانی، اصغر جعفری، محمد قمری ۵۱۷۳, Therapy Relationship & Couple of Journal

۸۷-Effectiveness of Object Relation Approach on Ego Strength and Communicational Patterns

among Married Women with Breast Cancer, IJABS,5171, مجد امیری مجتبی، بزازیان سعیده، کبیری مهسا

۸۵ -مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT (و واقعیت درمانی برتعارض کار- خانواده و بهزیستی روانی

زنان متاهل شاغل با اثر ماندگاری ، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره ۵۸ ش ۵ ، ۷۵۳۱ ،همکاران امنه

حاجی کرم، دکتر مجتبی امیری مجد

۸۵ -مقایسه اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و درمان پذیرش و تعهد بر افزایش شادکامی معلمهای زن،

روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی، ش۸۳ ،۷۵۳۱ ،همکاران دکتر حسن الهی فر، دکتر کیانوش زهراکار

۸۸ -اثربخشی آموزش گروهی”درمان کیفیت زندگی “بر شادکامی معلمان زن، مدیریت ارتقای سالمت، ش ۳ دوره ۱ ،۷۵۳۱ ،ص ۳۸-۸۵

ص۷۵۳۱ ،همکاران حسن الهی فر، کیانوش زهراکار

۸۳ -اثربخشی معنادرمانی گروهی و فراشناخت درمانی بر تابآوری و انگیزه پیشرفت دانشجویان، مجله پزشکی ارومیه، دوره ۵ ش ۸ ، ۸۵۱-

۸۸۵ ،۷۵۳۱ ،نعمت اله قاسمی، جعفر پویامنش، قربان فتحی اقدم

۸۸ -اثربخشى ّ فن رهاسازى هیجانى در کاهش اضطراب و افزایش بهزیستى روانشناختى دانشجویان، مجله راهبردهای اموزش در علوم

پزشکی، دوره ۷۵ ،ش ۸ ،۷۵۸-۷۸۳ ،عظیم قاسم زاده، سیمین حسینیان

۸۱ -اثربخشی درمان شناختی -رفتاری گروهی بر کاهش اضطراب جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه، مجله پزشک و پرستار در رزم، ۷۵۳۱ ،

۵۵ ،۵۸-۵۵ ،حسین جاوید نمین

۸۱ -نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در رابطه بین دشواری تنظیم هیجان و اعتیاد به اینترنت، مجله افق دانش، ۷۵۳۱ ،۵۸ف ۵۵-۳۱ ،زهرا

پیری، مجتبی امیری مجد، سعیده بزازیان

۸۳ -مقایسه اثربخشی روایتدرمانی و رفتاردرمانی عقالنی هیجانی بر تابآوری زنان با تجربه جراحی پستان: پیگیری ۴ ماهه، مجله بیماری های پستان

ایران، ۷۵۳۱( ،۴)۲۱ ،۳۵-۸۵ ، هادی اسمخانی، جعفر پویامنش، قربان فتحی اقدم

۱۱ -نقش واسطه ای عملکرد خانواده در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و تعهد زناشویی، مجله روانشناسی

معاصر،۷۵۳۱(،۱)۲۱ ،۷۳۱-۷۸۱ ،ذبیح اله خان محمدی، سعیده بزازیان ، مجتبی امیری مجد۱۲ -مقایسه اموزش روانی بر اساس الگوی مک مستر و السون بر انسجام خانواده معلمان زن، مجله خانواده و پژوهش،۷۵۳۱ ،۸۳ ،۵۵-۵۳ ،همکاران

دکتر امیر مستوفی، دکتر سیمین حسینیان

۱۵- The Effectiveness of a ToM Training Program in Promoting Empathy Between Married Couples, The

دکتر اسیه رمضانی، ،دکتر اصغر جعفری,۵۱۵۱,Therapy Family of Journal American

۱۵ .مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و طرحواره درمانی بر تنظیم هیجان در زنان دارای تعارض زناشویی، مجله طب انتظامی، ۷۵۳۳( ،۵)۳ ،۷۸۳-

۷۱۵ ،مالک علیرضایی، قربان فتحی اقدم، محمد قمری، سعیده بزازیان.

۱۸ .اثربخشی آموزش مهارتهای تنظیم خلق بر اضطراب و تحریک پذیری دانش آموزان مبتال به اختالل بد تنظیمی خلق اخاللگر، مجله روانشناسی و روان

پزشکی شناخت، ۷۵۳۳( ،۵)۱ ،۷۵۱-۷۷۸ .اکرم نظامی، محمد قمری

۱۳ .مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و طرحواره درمانی بر نشانگان تنیدگی در زنان دارای تعارض زناشویی، مجله روان پرستاری،

۷۵۳۳( ،۵)۱ ، مالک علیرضایی، قربان فتحی اقدم، محمد قمری، سعیده بزازیان.

۱۸ .مقایسه ی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک با زوج درمانی خودتنظیمی بر کاهش طالق عاطفی زوجین در معرض طالق،

فصلنامه پژوهش نامه زنان، ۲۱۱۱ ،۱۲ ،حسین حبیب اله زاده، عبداله شفیع ابادی، محمد قمری

۱۱ .بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زنان یائسه، مجله سالمت و مراقبت، ۹۹۱۱( ،۲ )۲۲ ،۹۰۲-۹۹۹ ،

فاطمه رستمخانی، محمد قمری، وحیده باباخانی، عفت السادات مرقاتی

۸۷ .مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مبتال به سردرد مزمن، مجله فیض،

۹۹۱۱( ،۹)۲۲ ،۹۹۹-۹۰۲ ،سمیه فتحی، جعفر پویامنش، محمد قمری، قربان فتحی اقدم

۸۱ .تأثیر فیلم درمانی گروهی بر کاهش نشانه های وسواس- اجبار، پژوهش های کاربردی روانشناختی، ۹۹۱۲( ،۲)۶ ،۲۶۱-۲۴۱ ،فرزانه رسانه،

مجتبی دلیر، محمد قمری

  1. ۷۰. The Mediating Role of Coping Strategies in Relation with Psychological Needs and Internet

Addiction among College Student, International Journal of Applied Behavioral Sciences, 2097,

زهرا پیری ، مجتبی امیری مجد، سعیده بزازیان، محمد قمری

۷۹ .تاثیر خشونت خانوادگی بر رفتار های خود آسیب رسان با میانجیگری راهبرد های شناختی تنظیم هیجان در نوجوانان دختر، پژوهش های انتظامی-

اجتماعی زنان و خانواده، ۹۹۱۱( ،۲ )۷ ،مریم اخته، مجتبی امیری مجد، محمد قمری، جعفر پویامنش

۷۲ .اثربخشی گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر دلزدگی زناشویی زنان متأهل، سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت، ۹۹۱۱( ،۲)۲ ،مراد چوپانی،

محمد حسین شریفی نیا، محمد قمری

و…..

مقاالت ارایه شده در همایش هااثربخشی شناخت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب عمومی و اضطراب امتحان دانش آموزان ارایه شده در همایش ملی مشکالت

اضطرابی کودکان و نوجوانان دانشگاه پیام نور کرج اسفند ۱۱(با همکاری حسن الهی فر(

آذر ماه ۱۱مشاوره راه حل محور :رویکردی نوین در مشاوره ازدواج خانواده ارایه شده در همایش آسیب شناسی خانواده دانشگاه آزاد ابهر

– مقایسه شیوه های مقابله با استرس و سالمت روانی مادران دانش آموزان عقب مانده ذهنی با مادران دانش آموزان عادی در شهر

تهران ارایه شده در همایش بهداشت روانی ابهر خرداد۱۸

– اثر بخشی نقاشی درمانی و بازی درمانی بر بهداشت روانی کودکان ارایه شده در همایش بهداشت روانی ابهر خرداد۱۸

شده در همایش ملی رواندرمانی و مشاوره رودهن اسفند ۷۵۱۱تاثیر مشاوره گروهی به روش عقالنی-عاطفی الیس بر کاهش اضطراب امتحان )با همکاری الهی فر و دکتر شفیع آبادی( ارایه

ایران ابهر ۷۵۱۱اشتغال زنان و تاثیر آن بر عملکرد روانشناختی زوجین و نظام خانواده ارایه شده در همایش بررسی وضیعت اجتماعی زنان معاصر

-A study of the relationship between anxiety & self-esteem and speaking skills among the students of

ارایه شده در همایش بین المللی علوم اجتماعی و انسانی سنگاپور Iran ,Province Zanjan in schools language English

۵۱۱۳ با همکاری ایوب دبیری

ابهر، آبان ماه۳۱مقایسه ابعاد عملکرد خانواده افراد معتاد و غیر معتاد، ارایه شده در همایش ملی سوء مصرف مواد و سالمت، دانشگاه آزاد اسالمی

– مقایسه اثربخشی رفتار درمانی وسایمنتوتراپی درکاهش اضطراب زنان، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی وروانشناسی

وعلوم اجتماعی، ۷۳تیر۳۳ ،همکار: زهرا رسولی

– رابطه بین ذهن آگاهی وکمال گرایی با افکاروسواسی دردانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاداسالمی کرج، همایش ملی

روانشناسی ومدیریت آسیب های اجتماعی، ۷۳ اسفند ۳۸ ،همکار: راشین عارف نیا

– مقایسه مولفه های نشخوار فکری درافراد مبتال به اختالل اقسردگی،اضطراب فراگیر وافراد بهنجار، همایش ملی روانشناسی

ومدیریت آسیب های اجتماعی،۷۳ اسفند۳۸،همکار: یراندخت کاشانی فرد

– اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی برافزایش تاب آوری وشادکامی درهمسران معتاد تحت درمان مرکزاجتماع درمان مدار،

اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده، ۵۱ بهمن ۳۸ ،دانشگاه ازاد اهواز، همکار: مجتبی امیری مجد – محمد محبوبی سیسی

– تاثیر تکنیک ذهن آگاهی برمالل پیش از قاعدگی درزنان متاهل ۵۱ تا۸۳سال شهرتهران، پنجمین کنفرانس بین المللی

روانشناسی وعلوم اجتماعی، ۵۱ تیر۳۳ همایش پژوهشگاه نیرو، هاجراسحاقی

– اثربخشی آموزش گروهی داستانهای مثنوی دربهزیستی روانشناختی زنان، کنفرانس ساالنه رویکردهای نوین پژوهشی، ۷۸بهمن

۳۸ ،همکار: میترا آنالویی

– مقایسه وبژگی های شخصیتی و سبک های هویتی درافراد متقاضی جراحی زیبایی وغیرمتقاضی، دومین کنفرانس بین المللی

روانشناسی،علوم تربیتی وسبک زندگی،۵۳ بهمن۳۸ ،فاطمه شرفی-علیرضاجعفری

– رابطه شوخ طبعی وشادکامی باتاب آوری وبهزیستی روانشناختی دردانشجویان دانشگاه آزاد ابهر، دومین کنفرانس بین المللی

روانشناسی،علوم تربیتی وسبک زندگی،۵۳بهمن۳۸ ،همکار : مریم محبی- سعیده بزازیان- اثربخشی آموزش گروهی داستان های مثنوی درپذیرش خود وخودمختاری درزنان، نهمین کنگره بین المللی روان درمانی اجالس

آسیایی، میتراآنالویی

– آموزش روش های اصالح رفتار به مادران دارای کودک بااختالل کاستی توجه/بیش فعالی دربهبودعملکردرفتاری فرزندانشان،

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوریهای اخیردرروانشناسی،تیرماه ۳۸ ،همکار: مریم ابراهیمی مقدم- طهمورث آقاجانی

– اثربخشی روش های اصالح رفتاربه مادران دارای کودک بااختالل کاستی توجه/ بیش فعالی درکاهش نشان های اختالل کاستی

توجه و .بیش فعالی، چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری ها اخیر درروانشناسی، تیرماه ۳۸ ،همکار: مریم ابراهیمی مقدم –

طهمورث آقاجانی

– The relationship between emotional divorce and orientation of life with happiness among students of

gazvin city, 7 st international conference on development and promotion of human sciences, 11 january

,۵۱۷۸همکار: ندا زمانی

– The effectiveness of behavior modification training to women to increase behavioral performance

their children, 8 international conference on recent innovations in psychology, 75 july 5171, مریم: همکار

ابراهیمی مقدم، طهمورث آقاجانی

برگزاری کارگاهها و سخنرانی ها

-کارگاه فنون مشاوره )برای مشاوران و روانشناسان با مجوز نظام روانشناسی و مشاوره(

-کارگاه مشاوره قبل از ازدواج)برای مشاوران و روانشناسان با مجوز نظام روانشناسی و مشاوره(

-کارگاه زوج درمانی با تاکید بر مشکالت جنسی)برای مشاوران و روانشناسان با مجوز نظام روانشناسی و مشاوره(

-کارگاه رضایت شغلی )سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین(

– سخنرانی در خصوص مهارتهای ارتباطی در دانشگاه آزاد شهر قدسکارگاه زوج درمانی برای مشاوران بهزیستی خرمدرهکارگاه روانشناسی تحول برای اعضای هیات علمی واحد اسالمشهرکارگاه CBT برای کارشناسان مشاوره آموزش و پرورش زنجانکارگاه حل مساله و خالقیت)سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین(

– سخنرانی در خصوص مدیریت استرس در دانشگاه آزاد شهر قدس

– سخنرانی در مورد خانواده در سپاه ناحیه ابهرسخرانی نوجوان و ارتباط با والد در مدارس ابهرسخنرانی مشاوره قبل از ازدواج در شهر ابهر از طرف مرکز مشاوره آسایش- و………..

ترجمه کتاب

۷-مشاوره گروهی راهبردها و مهارتها تالیف جکوبس و همکاران ۷۵۱۳با همکاری دکتر اصغر جعفری تجدید چاپ و اضافات ۷۵۳۸

۵-مقدمه ای برمهارتهای یاورانه تالیف کاتلر انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی ۷۵۱۳

۵ -من دوست دارم اما نمی توانم بهت اعتماد کنم تالیف میراکیرشنبان ترجمه قمری و دوستی انتشارات واژه نگار ۷۵۳۳

۸ -صمیمت و قدرت تالیف درک لیدر ترجمه قمری و پور طهماسبی انتشارات ارادمان ۷۵۳۸

پایان نامه های راهنمایی شده در مقطع کارشناسی ارشد

۷-مقایسه سبک های مقابله با استرس و و رضایتمندی روانی بین نظامیان شهر خمین دانشجو:مهدی شیخی دانشگاه آزاد

اسالمی اراک۷۵۱۱

۵-مقایسه بهداشت روان نوجوانان خانواده های جانباز و عادی در شهر ایالم دانشجو:سحر بوجاری دانشگاه آزاد اسالمی اراک

۵ -رابطه باورهای غیرمنطقی و شیوه های مقابله با استرس با مشکالت روان شناختی دانشجویان دانشجو:زهرا فریدونی دانشگاه

آزاد اسالمی واحد کرج

۸ -رابطه عملکرد خانواده و حمایت اجتماعی با مشکالت روانشناختی دانشجویان دانشجو:کریمی باورساد دانشگاه آزاد اسالمی

واحد کرج

۳-مقایسه شیوه های مقابله با استرس و بهداشت روان دانش آموزان طالق وغیر طالق در شهر تهران دانشجو:احسان فکور

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

۸-اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری برکیفیت زندگی دختران نابینا دانشجو:الهه کهریزی دانشگاه آزاد اسالمی

ابهر تابستان ۳۱

۱-اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی بر هویت یابی دختران نوجوان دانشجو:پریسا وثوقی دانشگاه آزاد اسالمی ابهر

تابستان ۳۱

۱ -رابطه عملکرد خانواده و رضایت زناشویی در بین کارکنان و دانشجویان متاهل دانشگاههای شهرستان ساوجبالغ

دانشجو:رحمان با بازاده دانشگاه آزاد اسالمی ابهر تابستان ۳۱

و ده ها پایان نامه در سطح ارشد و دکتری

آدرس مطب: کرج- میدان نبوت، بلوار مالصدرا، پالک ۷۸ ،ط۵ ،و ۸ ۵۵۳۸۱۱۸۷- ۱۵۸ همراه ۱۳۷۵۳۷۷۸۵۱