فیروزه شایان فرد

فیروزه شایان فرد

فیروزه شایان فرد

مدرس رشته روانشناسی رشد و کودکیاری  و برگزار کننده کارگاههای فرزند پروری

گذراندن کارگاهای افسردگی و روان درمانی در کلنیک مهرتابان تهران

پنج سال سابقه مشاوره کودک و خانواده در کلنیک حیات