کلینیک روان سنجی و آزمون های روانی

برای شناخت مراجع و کمک به وی روش های مختلفی وجود دارد. یکی از روش ها برای شناخت مراجع، ازمون های روانی است. آزمون وسیله ای است عینی برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار در موقعیت معین. آزمونها به دسته بندی های مختلفی تقسیم می شوند از جمله آزمونهای هوش و استعداد، آزمونهای رغبت سنج، آزمونهای شخصیت و…
روانشناسان و مشاوران از ازمون به اهداف مختلفی استفاده می کنند از جمله شناسایی استعداد و هوش ، شناسایی ویژگی های شخصیتی، شناسایی علایق و رغبت، و تشخیص مشکلات روانی و شخصیتی. اجرای آزمونهای روانی باید توسط متخصصان این حوزه انجام شوند و همه روانشناسان و مشاوران ممکن است در زمینه اجرا، نمره گزاری و تفسیر آزمونها تخصص و تجربه لازم را نداشته باشند. روان سنج و مشاور باید با روش های انتخاب، اجراء و تفسیر نتایج آزمون های روانی آشنا باشد. اگر آزمون بطور درست انتخاب، اجراء و تفسیر شود یکی از ابزارهای ضروری برای شناخت مراجع است و می تواند به یافتن راه حلی برای مشکل مراجع کمک کند. در غیر اینصورت نتیجه ای جز اتلاف وقت و گمراهی مشاور در کمک به مراجع نخواهد داشت.
متخصصان روان سنج مرکز مشاوره حیات در صورت تشخیص نیاز به استفاده از آزمونهای روانی با دقت آزمونی را برای اجرا انتخاب می کنند که حداکثر سودمندی را در تشخیص مشکل مراجع و کمک به وی داشته باشد و با تفسیر های درست از نتیجه ازمون مراجعان را یاری می دهند. برخی از خدمات این حوزه:
اجرا، نمره گزاری و تفسیر آزمونهای هوش و استعداد در جهت هدایت تحصیلی و هدایت شغلی
اجرا، نمره گزاری و تفسیر آزمونهای شخصیت در جهت کمک به خودشناسی و رعایت تناسب شخصیت در ازدواج
اجرا، نمره گزاری و تفسیر آزمونهای تشخیصی جهت شناسایی اختلالهای روانی و شخصیتی و شدت و درجه انها
اجرا، نمره گزاری و تفسیر آزمونهای در جهت ارزیابی نتیجه مشاوره و درمان
اجرا، نمره گزاری و تفسیر آزمونهای استرس، راهبردهای مقابله، طرحواره ها و نیازها
و….